06 jul 2017

Spreektekst Raadslid Arjen Dubbelaar 6 juli 2017 Raad inzake Uitbreiding Madurodam

Voorzitter,

Allereerst wil ik beginnen om Madurodam namens Groep de Mos te feliciteren. De miniatuurstad werd in 1952 opgericht en bestond afgelopen zondag 65 jaar. Dat betekend dus 65 jaar in Den Haag.

Voorzitter, Madurodam en Den Haag horen bij elkaar!

En Groep de Mos is voor uitbreiding van Madurodam,

maar Groep de Mos is ook voor behoud van de Scheveningse Bosjes.

We moeten zuinig zijn op wat we hebben en kritisch kijken naar voorstellen van wethouders, met houthakker als bijnaam.

In mijn voorbereiding naar dit debat werd mijn aandacht getrokken door de cijfers uit het jaarverslag van Madurodam. Hieruit blijkt namelijk dat de afdracht aan de stichting Madurodam Kinderfonds de laatste jaren juist stijgt. Graag een reactie van de wethouder.

Het jaarverslag is opgemaakt door BDO Accountants.

Het rapport ‘Economische Impact van Madurodam’ is eveneens opgesteld door BDO. Het rapport wat het college gebruikt om de uitbreiding van Madurodam te onderbouwen.

Op de laatste pagina van dit rapport staat; zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen.

U voelt hem aankomen, ik heb daarom de motie Advies onafhankelijk deskundige geschreven, met als dictum,

Verzoekt het college, het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam aan te houden en verzoekt het college, het onderzoek ‘Economische Impact van Madurodam’ eerst door een onafhankelijk deskundige te laten beoordelen en de raad over de uitkomsten te informeren,

Voorzitter,

Groep de Mos vindt ook dat de besluitvorming zorgvuldiger kan. Het degraderen van de Denktank tot een werkgroep, die slechts over de uitwerking mag meedenken, is bedenkelijk. Zo hoort het dus niet!

Daarom de motie Visie Denktank Scheveningse Bosjes, met als dictum, verzoekt het college, het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam uit te stellen tot de visie van de Denktank is behandeld in de gemeenteraad.

 

Voorzitter,

Tot slot, ik wil graag hoofdelijke stemming op beide moties.

22 jun 2017

Spreektekst Raadslid Richard de Mos 22 juni 2017 Commissie Samenleving inzake ADO Den Haag

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.

Groep de Mos is woedend op u wethouder!

Niet omdat u verantwoordelijk bent voor het mismanagement binnen ADO of het onbetrouwbare gedrag van Wang; want dat bent u niet!

Maar omdat u op eigen houtje – goede motieven ten spijt – heeft besloten om ADO in de ban te doen!

Met het teruggeven van het prioriteitsaandeel heeft het dossier ADO vandaag een dramatisch dieptepunt bereikt, waar de gemeente het laatste vangnet heeft doorgeknipt.

Mijn eerste vragen aan de wethouder:

Waarom heeft hij ervoor gekozen om de gemeenteraad zo te verrassen, wetende dat dit debat al gepland stond?

Waarom is deze mogelijk desastreuze beslissing niet aan ons voorgelegd?

Is deze beslissing nog terug te draaien?

Is er voor deze beslissing overleg geweest met diegenen van wie de club in feite is; de supporters?

Is er overwogen om het controlerende prioriteitsaandeel aan de supporters over te dragen of aan anderen bij ADO betrokken personen?

Voorzitter,

De fractie Groep de Mos was voor het in de ban doen van het prioriteitsaandeel juist voornemens om de wethouder te steunen in het afwijzen van de ADO begroting;

Onze club moet

– als het aan de huidige beleidsbepalers daar ligt –

verder bestaan op door leningen gebaseerd drijfzand.

Eigenaar Wang – die niet bepaald bekend staat als iemand die zijn afspraken nakomt – wil met geleend geld, dat weer doorgeleend wordt aan ADO, de club besturen.

Het gaat hier om 3,9 miljoen euro, waarvan volstrekt onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor ADO wanneer die lening niet terug kan worden betaald.

Terecht dus dat de gemeente Den Haag deze ‘luchtfietserij-begroting’ van ADO heeft afgekeurd.

Dit is ook de hoofdreden dat de brief van de vertrokken commissarissen Deetman en Jol de volledige steun heeft van Groep de Mos

Maar hoe heeft het allemaal weer zover kunnen komen voorzitter?

Er is blijkbaar geen plan voor bezuinigingen na een jaar met een verlies van 3,5 miljoen euro.

De uitgavenkant blijft veel te hoog en de inkomstenkant is opportunistisch en op drijfzand gebouwd.

En laat u nou niets wijs maken dat dit door dure spelers komt, want deze zogenaamd ‘dure’ spelers – zoals Havenaar en Meijers – zouden wellicht enkele tonnen verlies verklaren, maar zeker geen 3,5 miljoen euro. Bovendien hebben dit soort spelers je in de Eredivisie gehouden.

Maar waarom heeft de wethouder niet eerder ingegrepen?

Hij heeft inzicht in de financiële verslagen van de club en ik neem aan dat hij in nauw contact stond met de heer Deetman?

Hoe vaak is de heer Manders op het verliesgevende beleid aangesproken? Kunnen we daar een schriftelijk feitenrelaas van ontvangen

Heeft de wethouder aangestuurd op een bezuinigingsplan bij ADO en zo ja, waar blijkt dit uit?

Wat heeft de wethouder

– eventueel in samenspraak met de heer Deetman –

gedaan om het aanstaande verlies van dit seizoen te voorkomen of tenminste te minimaliseren?

Bronnen binnen ADO melden ons dat de komst van Manders niet werd gedragen en dat de spanning op de werkvloer om te snijden is.

Aan de ene kant verdwenen

– ook met de beperkte financiële middelen als excuus – mensen, zoals John Metgod, Ron de Visser en Rob Meppelink

en aan de andere kant zijn dure mensen binnen gehaald.

De bewindvoerders Knuppe en Ten Have zouden onderzoek doen naar ADO.

Hoe kan het dat zij nauwelijks personeelsleden hebben geïnterviewd? Waarom is daar niet op aangedrongen door de wethouder?

Hoe vaak heeft de wethouder contact gehad met ADO en de bewindspersonen over de voortdurende verslechtering van de financiële situatie bij de club?

Voorzitter,

Door het teruggeven van het prioriteitsaandeel en door het falen van de bewindspersonen

– daarover zo dadelijk meer –

zal onze club weer in handen komen van een nietsontziende Chinese draak.

Vraag is nu: wat wordt het oordeel van de KNVB over de voorliggende begroting?

Hoe vaak is de wethouder naar Zeist afgereisd om met de KNVB een eenduidige koers te bepalen?

Heeft de wethouder de KNVB opgeroepen om de begroting van ADO af te keuren,

zodat zowel de gemeente als de KNVB met de licentie in de hand team Wang konden dwingen tot het maken van andere keuzes, zoals het verkopen van de aandelen of het nakomen van zijn verantwoordelijkheden?

Heeft de gemeente het stadion

– waar het eigenaar van is –

gebruikt als drukmiddel om alle – of een gedeelte van de aandelen los te weken bij Wang? Voetballen zonder stadion is immers lastig!

Graag ook hiervan een feitenrelaas.
Voorzitter,

Ondanks het feit dat Groep de Mos diverse malen zonder uw steun moties heeft ingediend om in te zetten op het terugkopen van ADO stelt u in uw brief van vanmiddag dat u ons voorstel toch heeft willen uitvoeren.

U zou – met lokale financiers – gepoogd hebben om tijdelijk 51 procent van de aandelen te verkrijgen.

Dat staat op papier natuurlijk verschrikkelijk nobel; maar ook hiervan wil Groep de Mos – desnoods vertrouwelijk – een klip en klaar feitenrelaas; met tijdspad.

Wie zijn die Haagse ondernemers?

Uit betrouwbare informatie vanuit een groep mogelijke investeerders heb ik begrepen dat ze u niet gezien hebben.

Wanneer bent u naar China geweest?

Waar bestond het aanbod richting Wang uit?

Staat dit aanbod op schrift?

Is er contact geweest tussen team Wang enerzijds en de externe Haagse investeerders anderzijds: dit om nader tot elkaar te komen inzake een verdeling van de aandelen en de toekomstvisie van ADO?

Zijn Deetman en Jol hierbij betrokken?

Kortom vragen te over!

Vragen waarover wij ook weer een feitenrelaas willen inzien!

Ook heb ik begrepen dat de heer Ten Have, één van de bewindspersonen, bij machte is om de bij Wang bevroren aandelen uit te geven en dat hij in beginsel ook van plan was om dat te doen.

Wat is er gebeurd dat dit niet doorgegaan is?

Klopt het dat de heren Manders, Knuppe en Ten Have naar China zijn gevlogen en na terugkomst zijn gedraaid als een blad aan een boom; van anti-Wang naar loopjongens van Wang?

Kunt u inschatten waar deze koerswijziging vandaan is gekomen?

Voorzitter,

Dan dieper ingaand op het functioneren van de bewindspersonen Knuppe en Ten Have.

De opgestapte commissarissen Deetman en Jol zeggen hierover en ik citeer:

‘Op geen enkel moment heeft de governance na het ingrijpen door de Ondernemerskamer naar behoren gefunctioneerd. Met name de heer Knuppe heeft gewoonweg geweigerd invulling te geven aan wat de Ondernemerskamer voor ogen had.

Hij heeft zich – zonder enig mandaat – met de heer Manders als feitelijk beleidsbepaler opgesteld. Statuten en reglementen zijn vervolgens zonder deugdelijke rechtvaardiging meermaals met voeten getreden. De NL Commissarissen zijn stelselmatig genegeerd, gepasseerd en tegengewerkt’, einde citaat.

Voorzitter,

Hoe vaak is de Ondernemerskamer over het disfunctioneren van de heren Knuppe en Ten Have verwittigd?

Graag een schriftelijk feitenrelaas met bewijs dat bij de Ondernemerskamer protest is aangetekend tegen de obstructie om op een goede manier toezicht te houden op het beleid van ADO.

Is het disfunctioneren van de heren Knuppe als Ten Have; het met voeten treden van de statuten en het stelselmatig negeren, passeren en tegenwerken van de commissarissen Deetman en Jol niet pleitbaar bij de rechter?

Graag schriftelijk een onderbouwd juridisch document waaruit blijkt dat een nieuwe gang naar de rechter is onderzocht.

Kan daarbij worden aangegeven waarom geen gerechtelijke stappen zijn genomen bij het niet betalen van de huur van het stadion dat in eigendom is van de gemeente en het niet nakomen van de onderhoudsverplichting?

Kan daarbij worden meegenomen dat de heren Knuppe en Ten Have optreden als beleidsbepalers die de club willen runnen met geleend geld dat weer ergens anders geleend is en waarbij grote vraagtekens bijstaan over de herkomst? Riekt dit niet naar witwassen? Witwassen waar de rechter toch een broertje dood aan zal hebben.

Voorzitter,

De gemeente Den Haag heeft zo’n 70 miljoen aan belastinggeld geïnvesteerd in ADO

– een club met een groot maatschappelijk belang –

Denkt de gemeente nu echt dat met het wegdoen van het prioriteitsaandeel de verantwoordelijkheid voor dat maatschappelijke belang komt te vervallen?

Samenvattend:
– Waarom geen drukmiddelen zoals licentie en het stadion gezocht?
– Waarom geen nieuwe gang naar de rechter ingezet?
– Waarom geen Plan B?

18 mei 2017

Spreektekst Raadslid Lex Kraft van Ermel 18 mei 2017 Raadsvergadering inzake Tweeminutendebat “Zwembad Zuiderpark”

Voorzitter,

Den Haag is een stad waar anoniem solliciteren mogelijk is, maar op een anonieme brief van ex en huidig personeel van het Zwembad Zuiderpark met tientallen steunbetuigingen op de sociale media, wordt lacherig gereageerd.

Op verzoek van mij wordt deze brief In de commissie besproken. De wethouder zegt zich niet te herkennen in de signalen. De volgende dag neemt de wethouder toch maatregelen.

Zou hij deze dan toch hebben herkend en daarmee ook de signalen die Groep de Mos heeft gegeven? Wij zijn blij met de reactie van de wethouder, maar deze gaan niet ver genoeg.

Wij zijn nog steeds bezorgd over de veiligheid van personeel en bezoekers in dat zwembad. En we hebben graag de onderste steen boven over het werk- en leefklimaat in dat bad.

Daarom 2 moties met de volgende dicta.

 1. Verzoekt het presidium een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de beweringen van de (ex-)medewerkers over de werksfeer en de veiligheidsmaatregelen in het zwembad Zuiderpark, bijvoorbeeld door de gemeentelijke ombudsman.
 2. Verzoekt de invoering van een pasjessysteem dat de toegang tot het zwembad Zuiderpark regelt of blokkeert voor personen van 12 jaar en ouder, zodat wangedrag automatisch leidt tot ontzegging.

 

Lex Kraft van Ermel

Lees hier de moties terug

13 apr 2017

Spreektekst Raadslid Lex Kraft van Ermel 13 april 2017 Raadsvergadering inzake Rekenkameronderzoek “Over de drempel”

Voorzitter,

Dank aan de Rekenkamer voor dit waardevolle rapport dat aangeeft dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning beter moet. De  commissie heeft twee volle vergaderingen gewijd aan het rapport van de Rekenkamer. Een van de pijnpunten is de hindernisbaan voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ik pleit al jaren namens mijn fractie Groep de Mos voor de belangen van deze groep die vooral uit ouderen bestaat. Ik ben blij te constateren dat het door mij aangehaalde ‘Haarlem model’ tot de mogelijkheden behoort. Wel moet nog een kritisch worden gekeken naar de denhaag.nl site als geheel, maar dat is een ander onderwerp op een ander moment.

Ook ben ik blij dat mensen die helemaal geen internet hebben nu hulp kunnen vragen op een andere wijze, zelfs op de achterkant van een bierviltje!

Mijn fractie erkent het argument van de wethouder dat onderscheid nodig is naar de aard van de hulpvraag. Is snel hulp nodig? Kan het relatief simpel? Of is het erg gecompliceerd? Daarom heb ik het amendement van D66 mee getekend. Wel hoor ik graag de toezegging van de wethouder dat bij een negatief advies de aanvrager niet alleen een aanvraag kan doen, maar dat hij daar ook actief op wordt gewezen.

Tot slot, voorzitter, steunt Groep de Mos alle moties die het belang bevorderen van de Hagenaar of Hagenees die maatschappelijke opvang nodig heeft.

22 feb 2017

Inbreng raadslid Lex Kraft van Ermel in Commissie Bestuur 23 februari 2017

In de Commissie Bestuur kwam op 22 februari o.a. het Actieplan Burgerparticipatie ter sprake. Met dit plan geeft het college aan welke maatregelen moeten worden genomen, om zoveel mogelijk burgers in de stad mee te laten doen aan activiteiten in en voor de wijk. Een van de belangrijkste actiepunten is de aanstelling van een ‘frontlinemanager’ die de verbinding wordt tussen de gemeente en de burger.

Ik heb het actieplan gesteund, maar wel gevraagd hoe wordt voorkomen dat we steeds met dezelfde burgers op de voorgrond treden. Of anders gezegd hoe bereiken we alle burgers. We kunnen niet blijven steken in steeds dezelfde groep mensen. Zou betaling van een vrijwilligersvergoeding meer burgers over de streep kunnen trekken? De wethouder wilde daar geen uitspraak over doen en adviseerde daar de wethouder welzijn over te spreken. Hij heeft er vertrouwen in dat de voorgestelde maatregelen daartoe leiden.

De wethouder reageerde bevestigend op mijn opmerking dat bestaande structuren worden benut. Hij voegde daar aan toe dat deze kunnen worden uitgebreid.

26 jan 2017

Spreektekst Raadslid Richard de Mos 26 januari 2017 Raadsvergadering inzake Verkeersvisie Scheveningen

Voorzitter,

Het is ruim anderhalf geleden dat Groep de Mos en de VVD beiden een initiatiefvoorstel indienden om de bereikbaarheid van Scheveningen op de korte termijn te verbeteren.

Wethouder De Bruijn wilde méér; hij wilde een heuse verkeersvisie voor Scheveningen.

Na lang wachten, presenteerde de wethouder in november zijn epistel.

‘Dit is geen visie en geen oplossing voor de verkeersproblemen’, stelde CDA-er Pluimgraaf tegenover Omroep West.

Tegenover hetzelfde medium stelde collega Worsdorfer ‘Er staan zeker goede puntjes bij, maar het zijn slechts kleine ingrepen. Het is geen visie voor de langere termijn. Echte knelpunten worden niet opgelost’.

 

Voorzitter,

Deze partijen hebben natuurlijk he-le-maal gelijk; daarom wordt straks hun stemgedrag ook zo belangrijk.

Want natuurlijk moet er een visie komen met een midden- en lange termijn, mét een stip aan de horizon: daarom de volgende motie

Verzoekt het college:

 • om alsnog met een midden- en lange termijnvisie aangaande de verkeersafwikkeling op Scheveningen te komen;
 • geldbedragen en tijdspaden naar realisatie te koppelen aan die midden en lange termijnvisie
 • de Raad hier vóór het zomerreces over te informeren

Motie mede ondertekend door de heer Vermeer (PVV)

 

Voorzitter,

Het college heeft – een beetje erg sneaky – ook van de gelegenheid gebruik maakt om een oud-collegeplannetje uit 2009 op te poetsen: betaald parkeren langs de hele kuststrook.

Waar is die Haagse Kracht hierbij gebleven?

In 2011 werd betaald parkeren afgewezen door bewoners van Scheveningen-Dorp, West en Havenkwartier Noord.

In 2015 was er bij een enquête een ‘no-go’ voor betaald parkeren in het Havenkwartier, Vissersbuurt en Kompasbuurt.

De ChristenUnie / SGP dient zo een motie in over een draagvlakpeiling parkeren Havenkwartier en Geuzenwijk, die wij van harte ondersteunen.

Maar wij willen nog een stapje verder gaan, zeker ook omdat men betaald parkeren wil invoeren zonder dat verdwenen parkeerplaatsen zijn gecompenseerd en zonder dat er onderzoek is gedaan of het op Scheveningen bestaande zoekverkeer niet veroorzaakt wordt door het invoeren van eenrichtingsverkeer.

Daarom de volgende motie

Verzoekt het college het betaald parkeren idee mee terug te nemen naar de tekentafel en eerst te zorgen voor:

 • een onderzoek naar de effecten van het eenrichtingsverkeer;
 • een compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen;
 • het meten van draagvlak voor betaald parken

Nu we het toch over eenrichtingsverkeer hebben, anders dan ons initiatiefvoorstel verzoekt, weigert het college de effecten van het laten terugkeren van tweerichtingsverkeer op de Boulevard te onderzoeken. Dat bevreemd ons, omdat wij als voorstanders van een terugkeer van tweerichtingsverkeer, vragen om een onderzoek, waarvan de uitkomst voor ons dus zowel positief als negatief kan zijn.

Daarom een motie:

Verzoekt het college:

 • de effecten van het laten terugkeren van tweerichtingsverkeer op de Boulevard te onderzoeken;
 • de uitkomsten aan de Raad te doen toekomen

Deze motie wordt mede ondertekend door de heren Worsdorfer (VVD), Rogier (CDA) en Grinwis (CU/SGP)

Meteen maar even een motie om het groeiende tekort aan parkeerplaatsen in de toekomst te ledigen – ala Katwijk, waar men heeft laten zien dat het kan

Verzoekt het college:

 • de mogelijkheden van een parkeergarage onder de Boulevard; bij de Scheveningse slag erin, bij te haven eruit, te onderzoeken;
 • de resultaten van dit onderzoek aan de Raad te doen toekomen

 

Voorzitter,

Dit college heeft de ambitie om jaarlijks 8 miljoen meer toeristen naar Scheveningen te halen; van 14 naar 22 miljoen toeristen per jaar.

Maar ze heeft geen idee hoe ze deze ambitie qua verkeersafwikkeling op het nu al overbelaste Scheveningse wegennet gaat verwerken. Hoeveel meer autobewegingen neemt deze ambitie bijvoorbeeld met zich mee? Hoeveel meer parkeerplaatsen zijn er nodig.

Motiveer die toeristen om op de fiets te gaan zegt links Den Haag; daar zijn wij niet tegen voorzitter.

Maar van Duisters is bekend dat zij – zeker in gevallen van haast – fietsen graag meenemen, maar dat ze, zoals de meeste andere toeristen, met gemotoriseerd vervoer komen.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • te komen met een plan van aanpak hoe men jaarlijks 8 miljoen meer toeristen wil gaan opvangen op Scheveningen, ook qua verkeersafwikkeling;
 • en de Raad over de uitkomsten hiervan te informeren

 

Voorzitter,

Zolang de wethouder blijft vasthouden aan het rucksichtslos invoeren van betaald parkeren langs de gehele kust en aan zijn weigering om te komen met een midden- en lange termijn visie en de effecten van een terugkeer van tweerichtingsverkeer te onderzoeken, kunnen wij geen steun uitspreken aan zijn verder sympathieke voorstel.

Op de korte termijn zijn de initiatiefvoorstellen van Groep de Mos en de VVD, waar we voor zullen stemmen, dan betere startdocumenten.

Overigens omarmde de wethouder de meeste voorstellen, die wij in ons initiatiefvoorstel hebben gedaan. We rekenen derhalve op brede steun vanuit de raad.

Mijn waardering wil ik uitspreken naar VVD-collega Worsdorfer, die met dezelfde passie als mijn fractie heeft lopen te buffelen voor een beter bereikbaar Scheveningen.

Tenslotte,

Zijn wij blij met de toezegging van de wethouder om in te zetten op lokale en goed opgeleide verkeersregelaars.

Vanuit de bewonersorganisatie Havenkwartier ligt daar nog de wens, om deze wijk beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars. Zo wil men het instromende verkeer tijdens drukke dagen begeleiden. Daarom een motie

Verzoekt het college:

 • het Havenkwartier beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars;
 • de Raad van de uitkomsten hiervan te informeren

Deze motie is mede ondertekend door de collega’s Worsdorfer (VVD), Rogier (CDA) en Grinwis (CU/SGP)

En voorts zijn wij van mening dat het idee van een trambaan over de Westduinweg geprullemandeerd moet worden

19 jan 2017

Inbreng raadslid Lex Kraft van Ermel in Commissie Samenleving 19 januari 2017

Bij de bespreking van de Schulden- en armoedebrief 2017 heb ik aangegeven tevreden te zijn met het vangnet in Den Haag. Er is echter geen structurele armoedebestrijding.  Er is teveel hap-snap beleid. De armoede neemt in Den Haag alleen maar toe. Ik betreur dat er onvoldoende aandacht is voor armoede onder ouderen en daarom heb ik gevraagd de aandacht voor armoedebestrijding onder ouderen te vergroten. Omdat verband tussen laag geletterdheid en armoede is aangetoond, heb ik gevraagd om samen met de wethouder onderwijs maatregelen te nemen. Het idee van de VVD om weesfietsen te geven aan mensen die het zelf niet te kunnen betalen, is goed. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere gebruiksmiddelen als gebruikte laptops of tabletten die door de gemeente worden afgeschreven. De wethouder zal dat onderzoeken.

18 jan 2017

Inbreng raadslid Lex Kraft van Ermel in Commissie Bestuur 18 januari 2017

In de Commissie Bestuur werd o.a. gesproken over de dienstverlening van de gemeente. Daarbij heb ik gezegd tevreden te zijn over de manier waarop ambtenaren burgers te woord staan. Ook een aantal acties op vragen stemmen tot tevredenheid. B.v. gevaarlijke bijplaatsingen bij ORACs worden dezelfde dag verwijderd. Ook meeuwenoverlast in een deel van Bouwlust wordt goed aangepakt in samenwerking met Staedion en Buurt Bestuurt.

Wel blijven er punten van kritiek bv het slecht informeren hoe klachten worden opgepakt. Verbetering op dit punt moeten binnen dit jaar worden opgepakt. Ook het steeds maar opgeven van bv naam, adres etc. die allemaal bekend zijn, behoort tot te irritaties. De wethouder zegt toe dat bestaande gegevens zoveel mogelijk worden gebruikt, maar soms is een check wel nodig. Ook zou gekeken moeten worden in welke stadsdelen de meeste klachten zijn. De wethouder zal deze gegevens verstrekken. Verder heb ik vragen gesteld over de hoge kosten van digitalisering cursussen. Daar zal een schriftelijk antwoord op komen.

15 dec 2016

Spreektekst Raadslid Lex Kraft van Ermel 15 december 2016 Raadsvergadering inzake Agenda groen voor de stad

Voorzitter,

Lopend of fietsend langs scholen merk je dat er vele schoolpleinen zijn die er saai en versteend uitzien. Er is genoeg ruimte om te voetballen, maar nergens een plekje om te scharrelen, je te verstoppen of kennis te maken met groen. Een schoolplein kan zo veel meer zijn dan alleen een plek waar je de pauze doorbrengt of waar je overblijft tussen de middag.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat een groenere omgeving voor kinderen van invloed is op hun gedrag, ze maken minder ruzie. Daarnaast ontwikkelen ze een meer creatief spelgedrag en krijgen ze meer begrip voor het belang van de natuur.

Een schoolplein kan, mag en moet eigenlijk veel groener worden dan dat ze nu zijn. Gebleken is dat dit vaak niet tot de mogelijkheden behoort door een gebrek aan financiële middelen.

Het College heeft meermaals aangegeven het aantal bomen te willen uitbreiden. Laat ze dat nou maar eens waarmaken en beginnen bij de schoolpleinen.

Daarom een motie met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

 • in gesprek te gaan met Haagse scholen over het vergroenen van het schoolplein en het planten van meer bomen;
 • deze scholen te wijzen op financiering van vergroening van schoolpleinen via bijvoorbeeld Fonds1818;
 • de kansen voor het vergroening van schoonpleinen mee te nemen in de wijk- en buurtgroen visies die voor ieder stadsdeel worden opgesteld;
08 dec 2016

Spreektekst Raadslid Richard de Mos 8 december 2016 Commissie Leefomgeving inzake Verkeersvisie Scheveningen

Voorzitter,

Eindelijk daar is ie dan; de verkeersvisie Scheveningen.

Met veel tromgeroffel dat dit stuk breed gedragen wordt op Scheveningen, doordat heerlijk geparticipeerd is door de burgerij; de zogenaamde Haagse Kracht.

Ons oor hoort echter anders: De Henry Ford methode – u kunt een kleur kiezen, als ie maar zwart is – schijnt te zijn toegepast.

Ons is ter ore gekomen dat men op punten niet open kon discussiëren in de denktanks, maar slechts kon kiezen uit opties welke werden gepresenteerd vanuit de gemeente.

Onze vragen:

Klopt dit?
Heeft u de bereidheid om de hele werkwijze / gespreksverslagen over en met de denktanks naar de raad te doen toekomen?
Zijn de initiatieven van de VVD en Groep de Mos aan de denktanks voorgelegd? Zo ja, hoe zijn die besproken? Want in de inleiding worden deze stukken zelfs niet genoemd als vertrekpunt van de visie.
Bij de kritiekpunten van de deelnemers aan de inspraaksessies mist men concrete actiepunten ‘Het grote bezwaar is dat de visie nog een hoog wens- en droomgehalte heeft’. Waarom is deze kritiek niet weggenomen?
Voorzitter,

De visie vraagt de raad in te stemmen met negen punten, waarvan bij zes punten wordt gevraagd om in te stemmen met iets wat nog nader uitgewerkt moet worden, waarbij op één punt in overleg gegaan moet worden met een wijkberaad en waar er op één punt nog een integrale verkeersstudie moeten worden uitgevoerd.

Een gebrek aan daadkracht is hier een terechte constatering!

Van een verkeersvisie, waar de raad lang, heel lang, op heeft moeten wachten, had men mogen verwachten dat er één duidelijk uitgewerkt voorstel had gelegen.

 

Voorzitter,

We weten dat dit college anti-auto is, maar het is echt wensdenken dat bezoekers, waarvan dit stadsbestuur er maar liefst 8 miljoen meer van wil hebben, de auto laten staan en op de fiets of met het OV komen.

Zo is van Duitsers bekend dat zij graag fietsen meenemen, maar ze komen altijd met gemotoriseerd vervoer naar ons toe. Bij vele andere bezoekers van Scheveningen ligt dit niet anders.

Ook de te verwachten groei van het aantal inwoners op Scheveningen en de daaraan gekoppelde bouwprogramma’s zijn niet meegenomen.

Het stelt ons dan ook teleur dat het college weigert om ons initiatief, om bij alle bestaande en toekomstige bouwprojecten die invloed hebben op de bereikbaarheid een verkeersparagraaf toe te voegen, uit te voeren.

 

Voorzitter,

De wethouder liet in het AD van 25 november optekenen dat hij zich niet liet opjagen en dat hij ‘tijd wilde winnen’.

Beter had geweest om alle tijd te benutten voor het presenteren van een echte lange termijn visie; inclusief eindresultaten van onderzoeken, bijbehorende kosten en investeringsfondsen.

Waar is hét lef geweest om de raad echte keuzes voor te leggen?

Zo wil het college het zoekverkeer te lijf gaan met betaald parkeren; maar wordt de oorzaak ‘de mensen weten – mede door invoering van éénrichtingsverkeer de weg niet op Scheveningen’ niet aangepakt.

Waarom is het herinvoeren van tweerichtingsverkeer op de boulevard niet onderzocht? Toch een item dat in ons bereikbaarheidsonderzoek vele malen is genoemd.

We hadden verzocht om de kosten van het herstellen van het tweerichtingsverkeer op de boulevard te onderzoeken. Helaas is veel tijd verloren, zonder dat deze optie is onderzocht.

Groep de Mos wil graag dat de optie van herinvoeren van het tweerichtingsverkeer op de boulevard alsnog wordt onderzocht; neem dan direct de mogelijkheid van een parkeergarage onder de boulevard mee bij de kosten / baten analyse; bij de Scheveningse slag erin, bij de haven eruit. Graag een reactie van de wethouder.

Het betaald parkerenspook doemt dus ook op in de ‘verkeerd visie’ van de wethouder, die hiermee het tekort aan parkeerplaatsen wil ledigen. Logisch; want er zijn bij de herinrichting van de boulevard zo’n 600 parkeerplaatsen gesneuveld, zonder dat deze gecompenseerd zijn.

Groep de Mos wil eerst compensatie van verdwenen parkeerplaatsen, voordat we ook maar met één woord reppen over het uitbreiden van betaald straatparkeren.

Dus wilt u, ala Katwijk (663 plaatsen), serieus kijken naar een parkeergarage onder de boulevard?
Komt die parkeergarage op het noordelijk havenhoofd er nou eindelijk?
U trekt de betaald parkeren kaart; maar waarom zijn er geen enquêtes uitgezet in de gebieden die u voor ogen heeft, zodat de uitslagen daarvan meegenomen konden worden in het nu voorliggende stuk? In ons initiatief beschrijven wij ook de kritiek op betaald parkeren vanuit Wijkberaad Duindorp; het biedt volgens hen geen uitkomst voor de parkeerdruk.
Ook de kritiek op het maximumduur voor parkeren is niet opgenomen in de verkeersvisie; zo ondervinden ondernemers in de Keizerstraat en aan de Zwolsestraat, maar ook de bewoners in alle betaald parkeerzones, hinder van deze parkeervorm, die bij i-parking omzeild kan worden. Met de mobiele telefoon kan namelijk eenvoudig verlengd worden. Waarom geen afspraken hierover gemaakt met parkeerbeheerders?
Schiet het betaald parkeren idee niet totaal zijn doel voorbij en moet er niet gekeken worden of dit alleen op de zondagen en in het zomerseizoen moet gelden?
Waarom is betalen per minuut niet serieus onderzocht?
Voorzitter,

Wat ons ook tegengevallen is; is dat na zo lang wachten geen beter beeld is geschetst hoe men de verkeersstromen naar Scheveningen goed wil reguleren door middel van dynamisch verkeersmanagement.

Welke maatregelen zijn nodig om het verkeer vanaf de snelwegen goed door te laten stromen? Waar tunnels? Waar fly-overs?
Waarom niet bij de visie waar ongelijkvloerse kruisingen hadden moeten komen voor een betere doorstroming? Bijvoorbeeld bij de Scheveningseweg – Prof. Teldersweg
Gevolgen versmallen Noordwestelijke Hoofdroute? In diverse stukken wordt de Lozerlaan als schakelroute genoemd; daar sluit de Machiel Vrijenhoeklaan op aan en die gaat men juist versmallen.
Begin november; spektakel in de media – ongelijkvloerse kruisingen rond de Zwolsestraat. Mooi, maar waarom staat het niet in de visie? Hoe gaat dit betaald worden?
Voorzitter,

Dan de Westduinweg.

Ook daar is het resultaat, na 1,5 jaar tijd winnen, weer een onderzoek. Laten we vandaag gewoon besluiten dat we de al overbelaste Westduinweg gewoon tramvrij laten.

Als we toch bezig zijn; maak – nu de hellingbaan terugkomt – de Van Bergenstraat éénrichtingsverkeer.

Maak de Lindoduinrotonde werkend door heel snel de rotonde Duinstraat – Scheveningseweg te realiseren.

En wat zijn gezien het tankstation aldaar de mogelijkheden voor een rotonde aan het einde van de Statenlaan?

 

Voorzitter,

Zat er dan zoveel azijn in mijn gerstenat dat ik niets positiefs te melden heb? Natuurlijk niet; gerstenat moet je goed getapt en op de juiste temperatuur tot je nemen.

In de verkeersvisie zitten natuurlijk ontzettend veel punten die Groep de Mos in haar bescheiden initiatiefvoorstel had opgenomen.

We zijn het eens dat er snel wat moet gebeuren bij de kruising Duinstraat – Scheveningseweg.

We delen de mening rondom het realiseren van meer P+R voorzieningen.

Speciale routes voor vrachtverkeer; perfect!

De term van de wethouder; ‘Het is een kwestie van goed organiseren’ – delen wij.

Hoe zit het daarbij met goed opgeleide lokale verkeersregelaars?

 

Van een zeer bekende grote visboer begrepen wij dat het verkeer op drukke dagen bij de visafslag vaak vast komt te staan omdat verkeersregelaars, die veelal niet uit Scheveningen komen, maar wat aanmodderen.

Kan de wethouder toezeggen dat hier lokale en goed opgeleide verkeersregelaars komen?

Al die kleine ingrepen hadden anderhalf jaar geleden met het aannemen van ons initiatiefvoorstel al afgetikt kunnen worden.

Maar de wethouder maakte ons lekker: Houd jullie voorstel vast; we komen met een visie, met iets groots!

Dat grotere eindresultaat ontbreekt. Bovendien missen we ons speerpunt; tweerichtingsverkeer op de boulevard en kunnen wij maar moeilijk leven met betaald parkeren.

Daarom roepen wij de wethouder op om terug te keren naar de tekentafel om zijn werk af te maken, ons daarbij te betrekken en voor het meireces met een sterk verbeterde versie te komen.