Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Kent u het bericht van Omroep West over misstanden in het het verzorgingshuis ‘ Op de Laan’ ? (1)

2. Volgens het bericht zijn de eerste klachten in april ontvangen. Sinds wanneer bent u op de hoogte van deze klachten?

3. ‘Op de Laan’ heeft een gemengde woonvorm met ex-gedetineerden, (ex-) verslaafden en kwetsbare ouderen. Hoe wordt een onbekommerde situatie voor alle bewoners gegarandeerd en waarom konden deze garanties niet worden nagekomen?

4. Vorig jaar is een Groep de Mos initiatiefvoorstel (2) in de Raad aangenomen waarin onder meer wordt gevraagd de aangiftebereidheid van ouderen te vergroten. Welke acties heeft u op dit punt tot nu toe genomen?

5. In datzelfde initiatiefvoorstel wordt ook gevraagd een waarschuwingsregister in verzorgingshuizen te introduceren. Welke acties heeft u op dit punt tot nu toe genomen?

6. Verder wordt in dat initiatiefvoorstel gevraagd een incidenten register in verzorgingshuizen in te voeren? Welke acties heeft u op dit punt tot nu toe genomen?

7. Ook wordt gevraagd waar mogelijk gemeentelijke sancties op te leggen bij misstanden in verzorgingshuizen. Kunnen sancties in deze casus worden opgelegd? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

 

(1) http://denhaagfm.nl/2017/07/07/onderzoek-naar-verwaarlozing-en-geweld-in-woonzorgcentrum-op-de-laan/

(2) https://www.groepdemos.nl/2016/04/16/13-april-2016-initiatiefvoorstel-ouderenroof-stop-graaien-kwetsbare-ouderen/