8 augustus 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen Opheldering verstopte goten Haagse Markt

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Guernaoui en De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het feit dat de gemeente Den Haag diverse goten bij marktkramen op de Haagse Markt niet goed heeft schoongehouden, waardoor er overstromingen hebben plaatsgevonden tijdens het natte weer van de laatste dagen?

De getroffen marktkooplieden zijn gehinderd in hun werkzaamheden omdat zij hun koopwaar moesten beschermen tegen het waterballet dat werd veroorzaakt door de niet schoongehouden volgelopen goten

2) Heeft u de bereidheid om de getroffen marktkooplieden te compenseren voor het feit dat de gemeente de goten niet goed heeft schoongehouden met een waterballet tot gevolg? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. doen? Zo neen, waarom niet?

3) Hoe gaat u er in de toekomst voor zorgen dat de goten goed schoon worden gehouden, teneinde overstromingen te voorkomen?