17 nov 2016

Raad 17 november 2016 Amendement Splitsingsverbod Regentesse-/Valkenboskwartier

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 november 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Regentesse-/ Valkenboskwartier (Integrale herziening) (RIS 295098) (termijngebonden).

 

Besluit om:

Artikel 35.1 onder G: splitsen van woningen op basis van het bepaalde in artikel 32 onder b. onder de voorwaarde dat:

  1. de zelfstandige woningen die als gevolg van splitsing ontstaan, elk tenminste een volledige bouwlaag beslaan en de oppervlakte van de woning minimaal 40 m2 woonoppervlakte bedraagt;
  2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  3. de parkeerdruk niet hoger is dan 90% ofwel de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein wordt opgelost.

Te schrappen.

 

Toelichting:

Door het schrappen van artikel 35.1 onder G zijn er geen afwijkingsregels voor artikel 32 onder B; het is verboden een bestaande woning bouwkundig te splitsen tot twee of meer zelfstandige woningen. Er zijn dan geen uitzonderingen op het verbod om bestaande woningen bouwkundig te splitsen.

 

Arjen Dubbelaar                                            Richard de Mos

30 jun 2016

Raad 30 juni 2016: Amendement Kraagregeling Leyenburg

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379).

Besluit om:

Artikel I

F In onderdeel 3.D. vervalt het nummer “19”;

te schrappen

 

Toelichting:

Door het schrappen van de voorgestelde wijziging in het raadsvoorstel, blijft de kraagregeling in het gebied Leyenburg van kracht in de Verordening parkeerbelastingen 2008.

Arjen Dubbelaar

30 jun 2016

Raad 30 juni 2016: Amendement Tarief pilot gebieden lage parkeerdruk

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379).

Besluit om:

Artikel I

D Na onderdeel 1.D. wordt een nieuw onderdeel 1.E. ingevoegd dat luidt als volgt:

1.E. in de periode tussen 18.00 en 24.00 uur, € 1,70 per uur met een maximum van € 6,00 per dag in het gebied begrensd door de volgende wegen of gedeelten van wegen, de wegen of gedeelten van wegen zelf daaronder begrepen: Lau Mazirellaan (van Telexstraat tot Anna Blamanplein), Radarstraat, Televisiestraat, Telexstraat, Dynamostraat, Fruitweg, Viaductweg, Energiestraat, Spoorslag;te schrappen

te wijzigen in:

D Na onderdeel 1.D. wordt een nieuw onderdeel 1.E. ingevoegd dat luidt als volgt:

1.E. in de periode tussen 18.00 en 24.00 uur, € 1,70 per uur met een maximum van € 5,00 per dag in het gebied begrensd door de volgende wegen of gedeelten van wegen, de wegen of gedeelten van wegen zelf daaronder begrepen: Lau Mazirellaan (van Telexstraat tot Anna Blamanplein), Radarstraat, Televisiestraat, Telexstraat, Dynamostraat, Fruitweg, Viaductweg, Energiestraat, Spoorslag;

Toelichting:

Door het wijzigen van het betreffende onderdeel wordt de pilot met de een maximum tarief in gebieden met een lage parkeerdruk verlaagt, van € 6,00 per dag, naar € 5,00 per dag.

 

Arjen Dubbelaar

24 mrt 2016

Raad 24 maart 2016: Amendement transparante dienstreisverslagen

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016 (rv 26; RIS 290921)

wijzigt Artikel 5.3. lid 1 als volgt:

De burgemeester respectievelijk een wethouder legt binnen één maand verantwoording af over de afgelegde dienstreizen. In dat verslag wordt ten minste uitgewerkt:

-de bestemming van de reis,

-de duur van de reis,

-de grootte van het reisgezelschap,

-aanleiding en doel van de reis,

-een toelichting of het doel is gerealiseerd cq de verwachting van het tijdstip waarop het beoogde doel is gerealiseerd,

-reis- en verblijfkosten van het collegelid (gespecificeerd),

-reis- en verblijfkosten van meereizende ambtenaren (gespecificeerd).

 

Toelichting

Hagenaars hebben het recht op een transparante verslaglegging van een dienstreis van collegeleden. In het oorspronkelijke voorstel wordt dat onvoldoende gewaarborgd.

 

Richard de Mos

24 mrt 2016

Raad 24 maart 2016: Amendement Kosteneffectief reizen

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016 (rv 26; RIS 290921)

wijzigt het voorstel door aan Artikel 5.2 toe te voegen:

3. Onderdeel van de besluitvorming is een oproep kosteneffectief reizen door af te zien van het recht ‘businessclass’ te reizen.
4. Het oorspronkelijke punt 3 wordt 4
Toelichting

“Publiek geld moet zo goed mogelijk worden besteed” aldus wethouder Financiën na een uitspraak van de Raad van State waarin het college in het gelijk werd gesteld om subsidie te korten als subsidieontvanger zich niet houdt aan de Wet Normering Topinkomens. Publiek geld moet ook goed worden besteed in een stad waar armoede veel voorkomt, wachtlijsten voor de voedselbank bestaan en die ook een wijk met grote gezondheidsproblemen in haar midden heeft.

 

Richard de Mos

11 feb 2016

Raad 11 februari 2016: Amendement Rekenkamer onderzoek “moeite met afstand”

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel van de Rekenkamer n.a.v. het onderzoek “Moeite met afstand”

 

Besluit om punt 5 te wijzigen in:

Het college legt een ontwerpbesluit, zoals bedoeld in art 160 lid 2 van de Gemeentewet tot oprichting van of deelneming in een Publiek Private. Samenwerking (PPS) of een vennootschap ter instemming voor aan de raad. In het ontwerpbesluit wordt tenminste aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ieder van de deelnemende partijen heeft en wordt de meerwaarde voor de gemeente onderbouwd.
Toelichting: de huidige verordening gaat ten aanzien van de verbonden partijen niet verder dan de wettelijke vereisten. Dit terwijl in de vorige verordening de raad een instemmingsrecht had ten aanzien van het aangaan van een verbonden partij wanneer dit een PPS of vennootschap betrof. Nu kan de raad haar wensen en bedenkingen uiten. Bij het voorstel van de nieuwe verordening werd geen toelichting gegeven op deze aanpassingen, terwijl andere belangrijke wijzigingen wel werden aangegeven. (1)

 

(1)       RV 145, 2014 dd 18 december 2014 (RIS 279481)

 

 

Lex Kraft van Ermel

26 nov 2015

Raad 26 november 2015 Amendement Begane grond Verhulstplein

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Duinoord (rv 136; RIS 287725),

Besluit om:

• In de regels van artikel 27, lid 1 tot en met lid 4 de volgende aanpassing te doen:

o sublid i door te nummeren tot lid k en

o sublid j in te voegen met de volgende tekst “op de begane grond zijn dienstverlening, bedrijven in de categorie A en B van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke functies toegestaan.”

• In de toelichting in paragraaf wordt in paragraaf 5.1.1, tweede alinea na de eerste zin de volgende tekst toegevoegd: “Ter bevordering van de levendigheid op het plein wordt tevens de mogelijkheid opgenomen om in de plint (begane grond) ook functies als dienstverlening, bedrijven in de categorie A en B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke functies op te nemen.”

Toelichting:

Het bieden van wat ruimere functiemogelijkheden op de begane grond van de bebouwing rondom het plein zal voor meer levendigheid en veiligheid op het plein zorgen. Ook door bewoners wordt een combinatie van wonen en andere functies op de begane grond wenselijk geacht. Het stedenbouwkundig kader verzet zich niet tegen het opnemen van de voorgestelde aanvullende functies in de plint.

Arjen Dubbelaar
Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

26 nov 2015

Raad 26 november 2015 Amendement Raadsvoorstel Rekenkamer Sociale Wijkzorgteams

De Gemeenteraad in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel Rekenkamer inzake Sociale Wijkzorgteams Den Haag op 26 november 2015

wijzigt het voorstel door toe te voegen:

3. De Rekenkamer te verzoeken een vervolgonderzoek te doen en de raad uiterlijk in September 2016 de uitkomsten te rapporteren.

Toelichting: In de Commissie Samenleving is gesproken over de korte tijd tussen invoering WMO en het onderzoek. Daarmee kwamen de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamer onderzoek in het geding. Desondanks steunden alle aanwezige fracties het oorspronkelijk raadsvoorstel. Een vervolgonderzoek kan alle twijfels weghalen.

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

01 okt 2015

Raadsvergadering 1 oktober 2015 Amendement Groter aanbod goedkope huurwoningen voor lokaal woningzoekende

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 1 oktober 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening (rv 98; RIS 285570) & Wijziging Algemene Legesverordening 2013 i.h.k.v. huisvestingsverordening (rv 99; RIS 283144)

Besluit om artikel 18 lid 2 te wijzigen in:

  • Maximaal de helft van de woonruimte (= 50%) uit het eerste lid kan met voorrang worden toegewezen ten behoeve van het oplossen van door burgemeester en wethouders, in afstemming met betrokken partijen, te benoemen lokale categorieën knelpunten op de woningmarkt.

Toelichting:

De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De schaarste van goedkope huurwoningen in Den Haag is aangetoond en rechtvaardigt dat 50% van het vrijkomend aanbod wordt toegewezen aan regionale woningzoekenden, waarvan (niet 25%, maar) 50% lokaal.